Wizerunek jako dobro osobiste

Wizerunek jest również traktowany przez prawo jako dobro osobiste. Wynika to wprost z art. 23 Kodeksu cywilnego.

O zakresie ochrony dobra osobistego jakim jest wizerunek informuje nas natomiast art. 24 Kodeksu cywilnego, w którym podkreślono, że:

  • jeżeli dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem można żądać zaniechania podejmowania tego działania, chyba, że działanie to nie jest bezprawne,
  • jeżeli dobro osobiste zostało naruszone przez drugą osobę można żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • osoba, której dobro osobiste zostało naruszone może żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli zaś przez cudze działanie poniosła szkodę majątkową, można żądać jej naprawiania.

Wizerunek, który stanowi dobro osobiste, stanowi więc pewną wartość, ideę, która poddawana jest ochronie. Często naruszenie wizerunku łączy się z naruszeniem czyjegoś prawa do prywatności, bądź też czyjejś godności lub dobrego imienia. O ile art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych kładzie szczególny nacisk na zakaz rozpowszechniania czyjegoś wizerunku, bez jego zgody, tak na gruncie Kodeksu cywilnego kwestię wizerunku osoby traktuje się jako pewną nadrzędną wartość niematerialną, która winna podlegać specjalnej ochronie.

zapamiętaj

  1. Wizerunek jest dobrem osobistym, szczególnie chronionym na gruncie Kodeksu cywilnego.
  2. Gdy wizerunek jako dobro osobiste jest zagrożony, można żądać, by osobą dokonująca naruszenia zaprzestała działań, które mogą godzić w wizerunek człowieka. Gdy dobro osobiste zostanie naruszone, można natomiast żądać zaprzestania działań, które dobro osobiste naruszają.
  3. Naruszenie wizerunku jako dobra osobistego może być obarczone sankcją zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego lub naprawienia wyrządzonej szkody na rzecz osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.

Poprzednia strona                                                                                                                      Przejdź dalej