Ochrona wizerunku. Czym jest wizerunek?

W pierwszej kolejności zastanówmy się czym jest tak naprawdę wizerunek drugiego człowieka. Intuicyjnie za wizerunek możemy uznać przedstawienie wyglądu drugiego człowieka, przedstawienie jego obrazu. Powinniśmy więc dzięki wizerunkowi móc w pewien sposób zwizualizować drugą osobę, rozpoznać ją, zidentyfikować. Jeśli chodzi o interesujące nas zagadnienia związane ze szkołą i edukacją, pod pojęciem wizerunku nauczyciela, jak również i ucznia możemy wyróżnić przykładowo ich twarz, ale może to być również ich sylwetka lub obraz całości ich wyglądu. Dokonując oceny mamy więc przede wszystkim na uwadze w jaki sposób dana osoba jest rozpoznawalna.

Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń starał się przedstawić elementy, dzięki którym w orzecznictwie sądy charakteryzowały pojęcie wizerunku. I tak w jednym ze swych wyroków Sąd Najwyższy zauważył, że:

„Wizerunek łączy się w orzecznictwie z dostrzegalnymi, fizycznymi cechami człowieka, składającymi się na jego wygląd i pozwalającymi na identyfikację. Wizerunek, poza zewnętrznymi cechami fizycznymi, może obejmować dodatkowe elementy, związane, przykładowo, z wykonywanym zawodem, takie jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem.

(Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 10 listopada 2017 r., sygn. akt: V CSK 51/17).

Sąd najwyższy zdaje się więc wskazywać, że wizerunek łączony jest z:

  • fizycznymi cechami człowieka,
  • składającymi się na jego wygląd,
  • pozwalającymi na jego identyfikację.

W praktyce szkolnej, wizerunek ucznia bądź nauczyciela będzie najczęściej utrwalany w formie fotografii, a o utrwalonym wizerunku nauczyciela lub ucznia będziemy mogli powiedzieć, gdy po ich sportretowaniu będzie możliwa ich identyfikacja.

Wizerunek może być utrwalany w różnych formach, jeżeli jesteśmy w stanie, niezależnie od techniki wizualizacji wizerunku, zidentyfikować daną osobę, poprzez identyfikację jego fizycznych cech możemy mówić o tym, iż wizerunek został utrwalony. O tym jak wiele istnieje form utrwalenia wizerunku i jak szeroko można tą kwestię traktować wypowiedział się w swym  wyroku Sąd Apelacyjny w Katowicach:

„Przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie.”

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydziału I Cywilnego, z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 158/15).


                                                                                                                    Przejdź dalej