Scenariusze lekcji jako przedmiot prawa autorskiego

Scenariusze lekcji będące przejawem pracy twórczej (cechującym się oryginalnością i indywidualizmem) są utworem w rozumieniu prawa autorskiego oraz podlegają ochronie prawnoautorskiej, nauczyciel posiada zatem prawa osobiste do stworzonego przez siebie utworu na potrzeby edukacyjne. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

– „Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.”

Zgodnie z przytoczonym przepisem pracodawca może nabyć prawa majątkowe do utworu, gdy osoba będąca jego pracownikiem, stworzyła utwór w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków ze stosunku pracy, zaś ze strony pracodawcy nastąpiło przyjęcie tego utworu. Jak widać w takiej sytuacji muszą tutaj zostać spełnione określone przesłanki i nie każde stworzenie utworu wynikające ze stosunku pracy będzie mogło podlegać definicji utworu pracowniczego, zaś ocenę każdego przypadku w wyniku ewentualnego sporu z pracodawcą, należy traktować tutaj indywidualnie. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt: V ACa 18/17:

– „Zakwalifikowanie utworu jako pracowniczego nie wymaga, aby na pracowniku ciążył wyraźnie wyartykułowany (w umowie o pracę czy też w innych aktach stanowiących źródło prawa pracy, np. opisie stanowiska pracy) obowiązek stworzenia spornego utworu, a nawet aby pracownik był wyraźnie zobowiązany do działalności twórczej. Istotne jest stwierdzenie czy czynności, w wyniku których powstał utwór, mieściły się w zakresie obowiązków pracowniczych.”

Pracownik musi mieć więc zawsze na uwadze, że w niektórych określonych prawem przypadkach, stworzony przez niego utwór może zostać zaklasyfikowany jako utwór pracowniczy.


Poprzednia strona