Dozwolony użytek edukacyjny

Prezentacje multimedialne i inne materiały edukacyjne służą pełniejszemu zobrazowaniu zagadnień poruszanych podczas zajęć lekcyjnych. Mają za zadanie w sposób pełniejszy przybliżyć odbiorcy ich temat, przykuć jego uwagę, w końcu – umożliwić zapamiętanie i przyswojenie jak największej liczby informacji. Nauczyciel, chcąc stworzyć prezentację, wykazuje się inicjatywą, prowadzi własny proces twórczy, w ramach którego szuka odpowiednich materiałów tekstowych lub wizualnych.


Niejednokrotnie staje przy tym przed dylematem:

  • co mogę zgodnie z prawem wykorzystać?
  • w jakim zakresie?
  • czy nie grozi mi odpowiedzialność za użycie cudzego tekstu lub obrazka?
  • czy nie naruszę praw autorskich osób trzecich?


Pomocą służy nam tutaj tzw. dozwolony użytek edukacyjny, który został unormowany w art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. W przepisie tym określono kto, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie może korzystać z cudzego dzieła podczas prowadzenia własnej pracy dydaktycznej lub działalności naukowej.


Art. 27.

1.
Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.

2.
W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w ust. 1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty wymienione w ust. 1.


Przepisy o dozwolonym użytku edukacyjnym zostały stworzone w szczególności po to, by umożliwić dydaktykom przekazywanie odbiorcom treści w sposób jak najpełniejszy, dający możliwość jak najłatwiejszego ich sobie przyswojenia. W pierwszej kolejności zastanówmy się więc dla kogo konkretnie jest przeznaczona możliwość korzystania z dozwolonego użytku edukacyjnego.


                                                                                              Przejdź dalej